تعرفه نوشتاری

تعرفه تابلوهای آزادراه تهران ساوه

رديف کد متراژ آدرس اجاره دوره یک  ماهه (تومان)
1 SB1 6 × 17 102 مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران- ساوه/ قبل از عوارضی اول/  از مسير رفت / تابلو روشن

 

75/000/000
2 SA1 10/4 × 60/16 69 مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران-ساوه/ بخش فوقانی سايت عوارضی اول/ از مسير رفت/تابلوي سمت راست/(کیلومتر4600)/ تابلو روشن 55/000/000
3 SA2 18×4 72 متر مربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران-ساوه/ بخش فوقانی سايت عوارضی اول/ از مسير رفت/ تابلوي سمت چپ(کیلومتر4600)/ تابلو روشن 55/000/000
4 SA3 40/4 × 18 79 مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران-ساوه/ بخش فوقانی سايت عوارضی اول/ از مسير برگشت/ سمت راست/(کیلومتر4600) 55/000/000
5 SA4 18×4 72 متر مربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران-ساوه/ بخش فوقانی سايت عوارضی اول/ از مسير برگشت / سمت چپ/(کیلومتر4600)/ تابلو روشن 55/000/000
6 SB2 6 × 17 102 مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران- ساوه/ بعد از عوارضی اول/  از مسير رفت/ تابلو روشن 75/000/000

 

 

7 P1 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران- ساوه/بخش فوقانی سایت عوارضی دوم/ تابلوی سمت راست/  از مسیررفت)کیلومتر700/31)/ تابلو روشن 50/000/000
8 P2 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران- ساوه/ بخش فوقانی سایت عوارضی دوم/ تابلوی سمت چپ/  از مسیررفت)کیلومتر700/31)/ تابلو روشن 48/000/000
9 P3 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه ساوه-تهران/ بخش فوقانی سایت عوارضی دوم/ تابلوی سمت چپ/ ازمسیربرگشت)کیلومتر700/31)/ تابلو روشن 48/000/000
10 P4 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه ساوه-تهران/ بخش فوقانی سایت عوارضی دوم/ تابلوی سمت راست/  ازمسیربرگشت)کیلومتر700/31)/ تابلو روشن 50/000/000
11 P5 10/5 × 25/14 تقریباً73 مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه ساوه-تهران/700متر مانده به  پل رو گذر فرودگاه / سمت راست / از مسیر رفت/ خاموش 50/000/000
12 P6 10/5 × 15/15 تقریباً 78 مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه ساوه-تهران/1000متر مانده به  پل رو گذر فرودگاه / سمت چپ / از مسیربرگشت / خاموش 60/000/000
13 SK1 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران- ساوه/ بخش فوقانی سایت عوارضی سوم/ تابلوی سمت راست/  از مسیررفت)کیلومتر900/98)/ تابلو روشن 50/000/000
14 SK2 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه تهران- ساوه/ بخش فوقانی سایت عوارضی سوم/ تابلوی سمت  چپ/ از مسیررفت)کیلومتر900/98)/ تابلو روشن 48/000/000
15 SK3 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه ساوه-تهران/ بخش فوقانی سایت عوارضی سوم/ تابلوی سمت چپ/  ازمسیربرگشت)کیلومتر900/98)/ تابلو روشن 48/000/000
16 SK4 50/17× 4 70مترمربع بزرگراه آزادگان/ آزادراه ساوه-تهران/ بخش فوقانی سایت عوارضی سوم/ تابلوی سمت راست/  ازمسیربرگشت)کیلومتر900/98)/ تابلو روشن 50/000/000

 

هزینه چاپ و نصب تابلوها و مالیات بر ارزش افزوده جداگانه محاسبه می گردد.